Adatkezelési tájékoztató
1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok
A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Net Performance Zártkörűen Működő Részvénytársaság által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a www.allas.hu URL-en keresztül elérhető weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalon megjelenő munkáltatók (állást kínáló vállalkozások) adatkezeléseire. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki az állást kínáló vállalkozások adatainak kezelésére.
2. Fogalom meghatározások
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő(k): az alábbi 3. pontban meghatározott bármelyik személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Adatkezelők az alábbi 3. pontban meghatározott bármelyik személyek együttesen.
Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelők nevében személyes adatokat kezel.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát, illetve aki a Weboldalt használja.
Álláshirdető: az Adatkezelő által nyújtott on-line álláshirdető és álláskereső motor szolgáltatást igénybe vevő személy.
Külső szolgáltató: az Adatkezelők vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelőkkel, sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelők Külső szolgáltatónak tekintik a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.
EDM: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelő a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével hirdetéseket, reklámokat küld. Az EDM üzenetben egyaránt megjelenhetnek az Adatkezelők ill. harmadik fél hirdetők hirdetései.
Hírlevél: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelők a Felhasználók részére elsődlegesen tartalmi jellegű tájékoztatásokat küld. A Hírlevelekben csak az Adatkezelők tartalmai és esetlegesen hirdetései jelenhetnek meg.
Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
Weboldal: a www.allas.hu URL-en keresztül elérhető honlap, állásportál.
3. Az adatkezelő személye és tevékenysége
3.1 Adatkezelő1:
Név: Net Performance Zrt.
Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház. 2. em
Cégjegyzékszám: 05-10-000563
Adatvédelmi felelős: Rácz István
Telfon:
e-mail: ugyfelszolgalat@allas.hu

Az Adatkezelő1 működteti a Weboldalt, amely a munkát keresők és munkát kínálók közötti kapcsolatfelvételt segíti elő. A Weboldalon regisztráló állást kereső Felhasználók megtekinthetik a munkáltatók ajánlatait, azokra jelentkezhetnek. A munkatársat kereső munkáltatók a regisztrációt követően kereshetnek a regisztrált munkakeresők között, és őket a rendszeren keresztül állásajánlatukkal megkereshetik.
3.2 Adatkezelő2:
Név: DMP Central Europe Zrt.
Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház. 2. em
Cégjegyzékszám: 05-10-000561
e-mail: ugyfelszolgalat@dmp.digital
Adatvédelmi felelős: Béres Erika, vezérigazgató

A Weboldal Felhasználói regisztrációkor vagy attól függetlenül is, a Weboldal felületén vagy az Adatkezelő1 által biztosított egyéb elektronikus csatornán hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Grtv. 6.§ (1) bekezdés szerint részükre Adatkezelő2 EDM-et küldjön, az EDM felületein lehetővé téve és célozva az Adatkezelők, valamint harmadik személyek, mint hirdetők hirdetéseinek ellenérték fejében történő megjelenítését. Ezen Felhasználók tekintetében az Adatkezelő2 az Adatkezelő 1-gyel közös adatkezelési tevékenységet folytat. Az Adatkezelő2 adatkezelési tájékoztatója elérhető: itt

3.3 Az Adatkezelők mindegyike Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság.

3.4 A jelen 3. fejezetben és a 9.2. pontban leírt adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, az Adatkezelő1 Weboldalán regisztráló azon Felhasználó által a regisztrációkor és a Weboldal használata során megadott Személyes adatok tekintetében, aki hozzájárult ahhoz, hogy részére EDM kerüljön kiküldésre és ennek során az Adatkezelő1 a Személyes adatokat az Adatkezelő2 részére továbbítsa, aki azt az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kezeli.

A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

3.5 A Felhasználó a 3.4. pontban említett megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

3.6 A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban időről-időre rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat.
4. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok
4.1. Az Adatkezelők a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve járnak el az Adatkezelés során. Az Adatkezelők csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat bármely Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. Adatkezelők a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőknek nem áll módjukban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelők 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjtenek.

4.5. Az Adatkezelők rendszerei a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Ettől eltérően, amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére Adatkezelő2 marketing célú ajánlatot (EDM, testreszabott bannerek, displayek) küldjön, illetve publikáljon, úgy elfogadja, hogy ezen szolgáltatás keretében és kizárólag a szolgáltatás biztosítása érdekében a Felhasználó aktivitásáról gyűjtött adatok a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb Személyes adatokkal összekapcsolásra kerülnek. Az Adatkezelő2 által folytatott profilalkotás leírása elérhető Adatkezelő2 adatkezelési tájékoztatójában.

4.6. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelők jelen Tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

4.7. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.8. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő1 nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó Személyes adatot.

4.9. Az Adatkezelők a Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezelik. Az Adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).
5. Az adatkezelés jogalapja
5.1. Figyelemmel az Adatkezelők tevékenységének jellegére, az Adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelőkkel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelők szolgáltatását. Az Adatkezelők a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezelnek Személyes adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

5.2. Az Adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, Adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.9. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó vagy az Álláshirdető az Adatkezelők részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelők a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezelik.

5.3. A hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.4. Az Adatkezelő1 a Felhasználó által a Weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

5.5. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott Személyes adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott Személyes adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5.7. Az Adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelők lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az adott Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott Adatkezelés az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
6. Az adatkezelés célja
6.1 Az Adatkezelők Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelnek. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel az Adatkezelés céljának. A Személyes adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelők törekszenek arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

6.2 Az Adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása.
Az Adatkezelő1 állásajánlatok bemutatásával, munkahely keresés elősegítésével foglalkozik, tevékenységét elsősorban a Weboldalon keresztül fejti ki, így az Adatkezelés célja a Felhasználók számára állásajánlatok közvetítése, illetve munkáltatók számára a potenciális munkavállalók közvetítése.

6.3 Az Adatkezelő1 által folytatott Adatkezelés célja:
 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • A Felhasználó munkaviszony szempontjából jelentős körülményeinek (képzettség, képességek, igények) nyilvántartása;
 • A Felhasználó és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrejöttének elősegítése;
 • A Felhasználó részére lehetséges álláslehetőségek bemutatása;
 • Az Álláshirdetők számára az alkalmas munkavállalók felkutatása, közvetítése, a kapcsolat létrehozása;
 • Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt terhelő jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az Adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • Hírlevek szerkesztése, kiküldése a Felhasználók részére;
 • A Felhasználó igényeinek feltérképezése, testreszabott hirdetések megküldése érdekében az Adatkezelők birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;
 • A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok (bannerek, displayek) kihelyezése;
 • A saját hirdetésszervezési tevékenységéhez köthető hirdetői díjak beszedése, számlázás;
 • a Felhasználók jogainak védelme.

6.4 Az Adatkezelő2 által folytatott Adatkezelés célja:
 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • Piackutatás: a Felhasználók igényeinek és vásárlási szokásainak felmérése;
 • A Felhasználó igényeinek feltérképezése, testreszabott hirdetések megküldése érdekében az Adatkezelők birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;
 • A Felhasználók igényeinek, érdeklődéseinek kielégítése érdekében hirdetői kedvezmények, -ajánlatok, lehetséges hirdetők felkutatása;
 • Hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: EDM levelek szerkesztése (tartalmi és kreatív elemek), célcsoportra és ütemezésre vonatkozó javaslatok készítése;
 • A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok (pl. EDM, testreszabott bannerek, displayek) kiküldése, illetve kihelyezése;
 • A saját hirdetésszervezési tevékenységéhez köthető hirdetői díjak beszedése, számlázás;
 • Nyereményjátékok, promóciók szervezése, bonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • Az Adatkezelő2-t terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelő2-t megillető jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az Adatkezelő2 csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme.
7. A kezelt Személyes adatok forrása
7.1 Az Adatkezelők az alaptevékenységük vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, Személyes adatokat más forrásból nem gyűjtenek (a 13. pont szerinti IP cím, cookie kivételével).

7.2 A Személyes adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát, majd az oldalra való bejelentkezést követően megadhatja a végzettségére, képességeire, készségeire vonatkozó adatokat, az álláskereséssel kapcsolatos adatokat.

7.3 A Felhasználó Hírlevél küldéshez történt hozzájárulása esetén a kezelt Személyes adatok köre és forrása azonos a fenti bekezdésben rögzítettekkel.

7.4 Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok küldéséhez (pl. EDM, testreszabott bannerek, displayek kihelyezése), úgy az Adatkezelő1 és Adatkezelő2 – a fentieken túlmenően -- az alábbi Személyes adatokat kezelik az alábbi forrásokból:
 • a hozzájárulás megadásakor: Felhasználó által rögzített személyes adatok,
 • ügyfélprofilozáshoz kapcsolódóan: Felhasználói regisztráció és böngészés során azonosított IP cím, cookie,
 • webes adatforrásból böngészési adatok.
7.5 A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn) meglévő profiljával regisztráljon. Ebben az esetben a Felhasználó kiválasztja azt a közösségi oldalt, amelynek profiljával regisztrálni kíván, és megadja az adott közösségi oldalon használt bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően az Adatkezelő1 importálja az adott közösségi oldalon szereplő adatokat. A Felhasználó kizárólag akkor regisztrálhat más oldalon feltöltött, közösségi oldal profiljával, ha hozzájárul az adott profilban szereplő adatok Adatkezelő1 által történő kezeléséhez.

7.6 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők bármelyike által szervezetett promóción regisztrál, és megadja Személyes adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben a promóciót szervező Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott Személyes adatokat kezeli.
8. A kezelt Személyes adatok köre
8.1 Az Adatkezelők kizárólag a Felhasználó által megadott Személyes adatokat, az átadott önéletrajzban szereplő, valamint a regisztráció során megadott Személyes adatokat kezeli.
  a) A kezelt Személyes adatok az alábbiak: Teljes név, e-mail cím, telefonszám: Az Adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel lehetősége.
  b) Jelszó: a Felhasználó által megadott jelszó – az e-mail címmel együtt – a bejelentkezéshez szükséges
  c) A Felhasználó által megadott, végzettségre, képességekre, készségekre vonatkozó adatok: a Felhasználó önállóan dönt arról, hogy a végzettségére, képességeire, készségeire vonatkozóan milyen adatokat ad meg. A Felhasználó választhat az Adatkezelő1 által meghatározott listából, továbbá az erre szolgáló felületen további adatokat is megadhat. Az Adatkezelés célja annak biztosítása, hogy olyan állást kereső Felhasználók és munkáltatók kerüljenek egymással kapcsolatba, akik között a munkaviszony létrejöhet. Az Adatkezelés célja továbbá annak elősegítése, hogy a regisztrált, álláskereső Felhasználók részére a számukra lehetőség szerint legrelevánsabb ajánlatok kerüljenek bemutatásra.
  d) Álláskeresésre vonatkozó adatok: Az Adatkezelők nyilvántartják, hogy a Felhasználó milyen állásokra jelentkezett, és az adatait mely munkáltatók ismerhették meg.
  e) A fentieken túl az Adatkezelő1 kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, sütiket a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, a 12. pontban leírtak szerint.
8.2 Ha a Felhasználó hozzájárulását adta marketing célú megkereséshez, úgy a fenti adatokon túlmenően az alábbi adatok kezelése történik:
  a) Felhasználó által rögzített adatok: nem, születés ideje, lakhely, jövedelmének nagyságára, munkakörére vonatkozó adatok, esetlegesen telefonszám, Messenger azonosító, érdeklődési preferenciák;
  b) a Felhasználó igényeinek feltérképezése érdekében – az Adatkezelő2 a következő további Személyes adatokat is kezeli: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján);
  c) IP cím, cookie – a böngészési adatok és a Felhasználó természetes személyi adatainak összekapcsolása, a Felhasználó beazonosítása érdekében.
  A Személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelők a Felhasználó igényeinek, preferenciáinak, érdeklődési körének minél inkább megfelelő ajánlatokat és egyéb tartalmakat továbbítson a Felhasználó részére.
9. Az Adatkezelési folyamat leírása
9.1 Az Adatkezelők Személyes adatot kizárólag a Felhasználó adatszolgáltatása alapján kezelnek. A Személyes adatok forrása tehát a Felhasználó, aki a Személyes adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve adja meg. A regisztráció során a Felhasználó megadja a végzettségére, képességeire, készségeire, a keresett állásra vonatkozó adatokat. A regisztrációs űrlapon szereplő Személyes adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

9.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon történt regisztráció elvégzésével egyben hozzájárul a regisztráció során megadott Személyes adatainak az Adatkezelő1 által a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a Felhasználó regisztrációja ilyen módon az Adatkezelő1 nyilvántartásába bekerül. Továbbá, ha a Felhasználó hozzájárul, hogy részére EDM kerüljön kiküldésre, úgy Személyes adatainak kezelésére mindkét Adatkezelő jogosulttá válik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Tájékoztató hatálya alatt kizárólag közös adatkezelésre van lehetőség, a Felhasználó nem jogosult kizárólag az egyik Adatkezelő általi adatkezeléshez hozzájárulni.

9.3 A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelők erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem adnak, tartalmi elvárásokat nem támasztanak. A Felhasználó az általa megadott Személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelők által kért Személyes adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, a Személyes adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

9.4 A Felhasználó a regisztrációval, Személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Személyes adatait a Weboldalon regisztrált munkáltatók megismerjék.

9.5 Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelők bármelyike által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért Személyes adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben a Személyes adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál a Weboldalon, de hozzájárul a megadott Személyes adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.
10. A Személyes adatok munkáltató általi megismerése
10.1 A regisztrációval, a Személyes adatok megadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Személyes adatait az Adatkezelő1 regisztrált Álláshirdetői megismerjék.

10.2 Az Álláshirdetők megismerhetik a Felhasználó valamennyi, a Felhasználó által megadott Személyes adatát.
11. Hirdetési célú adatkezelés, Hírlevelek küldése
Hirdetés küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A hirdetés küldésének feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelők a megadott elérhetőségeken felveszik a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára Hírlevelet, EDM-et küldenek.
12. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó Adatkezelés
12.1 Az Adatkezelők időnként szerveznek nyereményjátékokat, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

12.2 Az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja Személyes adatait, és hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet:
 • Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.
 • Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.
12.3 Az Adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

12.4 A nyereményjátékot követően az Adatkezelők a Felhasználó adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelik.
13. Technikai adatok és cookie-k kezelése
13.1 Az Adatkezelők rendszerei automatikusan rögzítik a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített Személyes adatok – a marketing célú megkeresésre, profilalkotásra vonatkozó Felhasználói hozzájárulások esetét kivéve - egyéb Személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. A Személyes adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

13.2 A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelő1-t, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
13.3 Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelők külső webes szolgáltatások segítségével jelenítenek meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az érintett Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

13.4 Az Adatkezelők a cookie-kat felhasználják arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján hirdetéseket jelenítsen meg. Az Adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

13.5 A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.
14. Adattovábbítás
14.1 Az Adatkezelők Személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

14.2 Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

14.3 Az érintett Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
15. Adatfeldolgozás
15.1 Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az őket az Adatkezelésbe bevonó Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelők ellenőrzik az általuk bevont adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az őket bevonó Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

15.2 Az Adatkezelő1 által igénybe vett adatfeldolgozók:
 • Magex Solutions Kft., 1133 Budapest, Váci u. 76. (tárhely szolgáltatás)
 • Dream Interactive Kft., 1027 Budapest, Medve utca 24., (SeeMe, Tömeges SMS küldés weboldalról és gatewayen)
 • Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)
 • Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Channel Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (Feedback form, onsite kérdőív pollok)
 • Mailchimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company (Tömeges levélkiküldés)
 • MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)
 • Delocal Zrt. (2120 Dunakeszi Csermely utca 9. 2/6)
 • Barion Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. 5. em. 5.)
 • Benefit Kft (1064 Budapest, Vörösmarty utca 67.)
 • General Tax Kft. (6456 Madaras, Báthory utca 35.)
 • SendGrid, Inc. 41 Corsham St, London N1 6DR, UK (Tömeges levélkiküldés)
 • Minerva-Soft Kft. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. "I" épület (Call center alapplatform és intelligens hívás kezelés)
 • Instapage Inc., 118 King St. Suite 450 San Francisco, CA 94107 (tárhely biztosítás)
 • Kristóf Viktor E.V. 3860 Encs, Béke út 20/A (Account partner)
 • Mahmoud Bakri Amina E.V. 3562 Onga, Bem Apó utca 40. (Account partner)
Az Adatkezelő2 által igénybe vett Adatfeldolgozók felsorolását saját adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
16. Külső szolgáltatók
16.1 A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelők Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

16.2 A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

16.3 Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.
Az Adatkezelő1 által igénybe vett Külső szolgáltatók:
 • Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)
 • Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Channel Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (Feedback form, onsite kérdőív pollok)
 • Az allas.hu mindenkori hirdetői, akik a felhasználók által átadott adatokat felhasználják, annak érdekében a jelöltekkel felvegyék a kapcsolatot
Az Adatkezelő2 által igénybe vett Külső szolgáltatók felsorolását saját adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
17. Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése
17.1 Az Adatkezelők gondoskodnak az általuk kezelt Személyes adatok biztonságáról, megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják mindazokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

17.2 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy a Személyes adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. A Személyes adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az Adatkezelők munkavállalói egyedi kereséseket, a Személyes adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

17.3 Az Adatkezelők a Személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelők több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:
 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, Személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül a Személyes adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelők az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemeltetik, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy a Személyes adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
18. Az adatkezelés időtartama
18.1 Az Adatkezelők a Személyes adatot törlik, ha
  a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy a Személyes adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelők a törlést haladéktalanul végrehajtják.
  b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
  A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelők a Személyes adatokat törlik. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az Adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az érintett Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.
  c) a Személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az érintett Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő1 által küldött Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Hírlevélről való automatikus leiratkozás esetén az Adatkezelő1 a Felhasználót arról a Hírlevél kiküldési szolgáltatásról íratja le, amelyből a leiratkozás megtörtént. Amennyiben egy Felhasználónak több Hírlevélre való feliratkozása van, úgy a többi érvényben marad, egészen addig, amíg a több Hírlevélről is kezdeményezi a leiratkozási szándékát, vagy egyértelműen jelzi az érintett Adatkezelő1 felé az adatbázisból való törlési kérelmét. Ebben az esetben az Adatkezelő1 a Hírlevél adatbázisából a Felhasználó minden Személyes adatát törli.

  e) Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelők folyamatos szolgáltatást nyújtanak, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelők mindaddig kezelik az adatokat, amíg az Adatkezelők és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelők a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthatnak.
  Minden egyéb Személyes adatot az Adatkezelők törölnek, ha nyilvánvaló, hogy a Személyes adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az Adatkezelés célja megszűnt.
  f) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli a Személyes adatok törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják.

  Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolják a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

  A jogszabály által elrendelt Adatkezelések esetében a Személyes adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

  A törlés esetén az Adatkezelők a Személyes adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a Személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.
19. A Felhasználók jogai és érvényesítésük
19.1. Az Adatkezelők a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatják a Személyes adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az Adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

A Felhasználó kérelmére a megkeresett Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott Személyes adatairól, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó Személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

19.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő Személyes adatát az Adatkezelők helyesbítsék. Abban az esetben, ha a helyesbítendő Személyes adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelők szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatják az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívják arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

19.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt Adatkezelések kivételével kérheti a Személyes adatai törlését. Az Adatkezelők a Felhasználót a törlésről tájékoztatják.

19.4. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen.

19.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelők székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőknek jelen Tájékoztató fenti 3. pontjában megadott címére küldött e-mailben.

19.6. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

19.7. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

19.8. Ha a megkeresett Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

19.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelők fenti 3. pontban írt elérhetőségein.

19.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

19.11. Az Adatkezelők bármelyikének jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a további Adatkezelő - amennyiben az Adott Adatkezelőre vonatkozóan a jelen Adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célokban, szabályokban és adatkezelésekben változást nem eszközölnek - a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett továbbra is jogosult jelen Adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztató szerinti Adatkezelésre azzal, hogy a Felhasználók részére a jogszabályokban előírtak szerint lehetőséget kell biztosítani arra, hogy Személyes adataik kezeléséhez korábban megadott hozzájárulásukat visszavonják, törlési szándékukat jelezzék.

19.12. Az Adatkezelők bármelyikének jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a további Adatkezelő - amennyiben az Adott Adatkezelőre vonatkozóan a jelen Adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célokat, szabályokat és adatkezeléseket meghaladó tevékenységet kíván ellátni - a Felhasználók tájékoztatása és hozzájárulásuk megszerzése után jogosult az új adatkezelési tevékenység végzésére.

19.13. Amennyiben az Adatkezelő1 a szolgáltatásának üzemeltetését részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő1 az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
20. A Tájékoztató módosítása
20.1. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsák.

20.2. Az Adatkezelő1 a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az Adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

20.3. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.