ÁSZF
1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ALAPFOGALMAK
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy részletesen szabályozza a Net Performance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház. 2. em.; nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 05-10-000563; adószám: 25585858-2-05) mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) által nyújtott online álláshirdető és álláskereső motor szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a szolgáltatás megrendelője, azaz az álláshirdető (a továbbiakban a „Megrendelő”; Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek”) között létrejövő jogviszonyt, a Felek kötelezettségeit és jogait, továbbá a Szolgáltató által működtetett rendszert, illetve a szolgáltatást nem Megrendelőként használó ügyfelek, azaz az álláskeresők (a továbbiakban „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit.

2. Alapfogalmak

2.1 Díjtáblázat: A Szolgáltató által felszámítható díjakat, költségeket tartalmazó táblázat, amely az ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

2.2 Megrendelő: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.

2.3 Megrendelő-azonosító: Olyan egyedileg meghatározott szám- és betűkombináció, amely alapján a Szolgáltató a Megrendelőt saját rendszerében nyilvántartja.

2.4 Szolgáltatás: A Szolgáltató által a jelen ÁSZF keretei között – akár a Megrendelő, akár az Ügyfél részére - nyújtott valamennyi szolgáltatás.

2.5 Szolgáltató Honlapja: www.allas.hu

2.6 Ügyfél: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.

2.7 Ügyfél-azonosító: Olyan egyedileg meghatározott szám- és betűkombináció, amely alapján a Szolgáltató az Ügyfelet saját rendszerében nyilvántartja.

3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetőleg a Szolgáltató tevékenységére a vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások és rendelkezések az irányadóak.

4. Az ÁSZF nyilvánosságra hozatala és módosítása

4.1 A Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltató Honlapjára történő regisztrációval elfogadja az ÁSZF-et, ezzel a Felek közötti jogviszony létrejön. A Megrendelő, illetve az Ügyfél az ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a Szolgáltató Honlapján köteles nyilvánosságra hozni.

4.2 A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására különösen azon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben vagy a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatos körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai ezt indokolják. Az ÁSZF módosítása a Megrendelő, illetve az Ügyfél által elfogadottnak minősül, ha az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. A mindenkor hatályos, illetve a korábbi időszakokban hatályos ÁSZF megtekinthető a Szolgáltató Honlapján.

5. Az ÁSZF hatálya

5.1 Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása az azokban megjelölt időpontban, de legkorábban a 4.1. pont szerinti nyilvánosságra hozatalt követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Megrendelőre, a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre.
2. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
1. Szolgáltató jelen ÁSZF keretében speciális online álláshirdető és álláskeresési portált működtet és ennek keretében az alábbi Szolgáltatást nyújtja:

1.1 A Szolgáltatás keretében Szolgáltató olyan online rendszert működtet, amelyben a Megrendelőnek a Megrendelőnél mint munkáltatónál, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megbízójánál/megrendelőjénél elvárt, és az állás betöltéséhez szükséges képességek és képzettségek, valamint az álláshirdetéshez kapcsolódó egyéb körülmények részletes rögzítésére van lehetősége az álláshirdetések feltöltése során.

1.2 Ezzel párhuzamosan az álláskereső Ügyfél a regisztráció során saját profilt alakít ki, amelyen részletesen jelöli képességeit, képzettségét, illetve az egyéb releváns adottságokat, tényeket.

1.3 Szolgáltató az általa működtetett szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) segítségével a Megrendelők által rögzített kritériumokat, valamint az Ügyfelek által megadott adatokat elemzi, összeveti, és egyezés esetén mind a két fél számára jelzi az egyezést és annak Szoftver által számított százalékos mértékét. Azaz a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató elvégzi az adatok szűrését annak érdekében, hogy mind a két fél számára csupán a relevánsnak tűnő hirdetések és jelentkezések jelenjenek meg.

1.4 A találatok jelzésekor az Ügyfelek számára az adott Megrendelő álláshirdetését teljes egészében elérhetővé teszi, míg a Megrendelő részére egy csökkentett információtartalmú találatot jelenít meg. A csökkentett információ az alábbi adatokat tartalmazza: [Egyező elvárások, Nem egyező elvárások, Fizetési igény].

1.5 Ügyfeleknek a találatok megjelenésekor lehetőségük van az adott álláshirdetésre jelentkezni a találathoz kapcsolódóan megjelenő „Jelentkezem” gombra kattintva. A jelentkezéssel Ügyfél automatikusan hozzájárul, hogy a Megrendelő az Ügyfél által feltöltött valamennyi adatot, az Ügyfél teljes profilját megismerje, és az adatokat az álláshirdetéssel kapcsolatban, a szükséges mértékben kezelje.

1.6 Az Ügyfél jelentkezése a Megrendelőnél megjelenített találatoknál jelzésre kerül, azaz a Megrendelő oldalán megjelenik, hogy az adott találat, tehát az adott Ügyfél az álláshirdetésre jelentkezett-e.

1.7 Megrendelőnek a – részére megjelenített – találatok közül a találat – Díj megfizetése alapján lehetővé váló - megnyitásával lehetősége van az adott Ügyfélre vonatkozó teljes – az Ügyfél által feltöltött adatokat, képességeket, képzettséget, elérhetőséget tartalmazó - profil megtekintésére. A Szolgáltatás keretében Megrendelőnek kizárólag azon Ügyfelekre vonatkozó találatok megnyitására van lehetősége, akik az adott álláshirdetésre az II/1.5. pontban foglaltak szerint jelentkeztek.

1.8 Megrendelő az Ügyfél profil adatait kizárólag saját működési körében, az álláshirdetési céllal összefüggésben használhatja fel, azokat az Ügyfél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltatja ki, harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

A fentiekben rögzített Szolgáltatás technikai részleteit, valamint a regisztráció pontos menetét az ÁSZF 2. sz. Melléklete tartalmazza.

2. Szolgáltató a fentiekben kifejtetteken túl az alábbi részlet-szolgáltatásokat nyújtja:

2.1 Folyamatosan fejlődő és bővülő űrlap a képességek, képzettségek, illetve egyéb adatok megadásának támogatására.

2.2 A megadott adatlapok, profilok szerkeszthetőségének biztosítása.

2.3 Szolgáltató a találat megnyitásakor elérhetővé teszi Megrendelő részére az Ügyfél teljes adatlapját, amelyen az Ügyfél által végrehajtott módosításokról, frissítésekről a találat első megnyitásától számított 60 (hatvan) napig költségmentesen értesíti a Megrendelőt.

3. Szolgáltató az álláshirdetéseket a feltöltéstől számított 30 (harminc) napig jeleníti meg a Szolgáltató Honlapján. 30 (harminc) nap elteltét követően, feltéve, hogy az álláshirdetés meghosszabbítása iránt Megrendelő a rendszer által biztosított módon nem intézkedik, Szolgáltató az álláshirdetést inaktív státuszba állítja. Az álláshirdetést a Megrendelő bármikor aktiválhatja, illetőleg annak inaktiválására, valamint törlésére maga is jogosult. Az álláshirdetés Megrendelő – vagy az ÁSZF-ben meghatározottak szerint Szolgáltató - általi törlése esetén Szolgáltató az álláshirdetést törölt státusszal tárolja tovább adatbázisában.

4. Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások

4.1 Az Ügyfél regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között, és képességeinek megadásával megtekintheti azok relevancia százalékát.

4.2 Az Ügyfél továbbá megismerheti a Szolgáltató Honlapján regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat.
3. A REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK
1. Az Ügyfél regisztrációja

1.1. Az Ügyfél a regisztráció során köteles megadni saját e-mail címét (amely az Ügyfél azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció vagy a jelszó már foglalt, úgy ezt a rendszer jelzi és az Ügyfél köteles más e-mail címet vagy jelszót megadni. Ügyfél köteles jelszavát titokban tartani, az Ügyféli jelszavának illetéktelen személyek általi – Szolgáltató felróható magatartásától független - megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.

1.2. Ügyfél csak a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Szolgáltató Honlapján. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

1.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben 14. életévét nem töltötte be, úgy kizárólag törvényes képviselője regisztrálhatja, amennyiben 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, úgy regisztrációjához törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. Fentieknek megfelelően Ügyfél a regisztrációt megelőzően köteles nyilatkozni életkoráról. E körben bővebben lásd az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

1.4. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy az Ügyfél a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel rendelkezik.

1.5. Regisztrációt követően létrejön az Ügyfél saját Ügyfél profilja, amelyben Ügyfél az alább részletezett módon tárolhatja el képességeit, végzettségeit, egyéb adatait valamint az alábbi műveleteket végezheti, és szolgáltatásokat veheti igénybe.

2. Ügyfél profil és annak kialakítása

2.1. A regisztráció folyamán létrejött Ügyfél profilban Ügyfél az alábbi adatokat adhatja meg és tárolhatja el önmagáról:

2.1.1. Tudás, tapasztalat: minden olyan tudást, tapasztalatot, amiket az eddigi tevékenységei során felhalmozott és a munkakeresés szempontjából relevánsak lehetnek;
2.1.2. Végzettség: az Ügyfél által eddig megszerzett iskolai végzettségek;
2.1.3. Képesség: az Ügyfél azon képességei melyek a munkáltatók számára relevánsak lehetnek;
2.1.4. Bizonyítványok: az Ügyfél által eddig megszerzett, bizonyítványok, okmányok;
2.1.5. Jogosítvány: az Ügyfél által eddig megszerzett jogosítványok;
2.1.6. Bemutatkozó leírás: az Ügyfél szabad szöveges rövid leírása önmagáról;
2.1.7. Elérhetőség/Személyes adatok: az Ügyfél azon adatai melyek a vele való k apcsolatfelvételhez szükségesek;
2.1.8. Hobbi és szabadidő: azon tevékenységek melyeket az Ügyfél szabadidejében végez;
2.1.9. Elvárások: az Ügyfél által a leendő munkahelye iránt támasztott követelmények, igények;
2.1.10. Fizetési igény: az Ügyfél által a leendő munkáltatótól elvárt nettó havi fizetés összege.
2.1.11. Személyes fotó

2.2. Ügyfél a profiljában kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel. Ügyfél felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valósságáért és aktualitásáért. Ügyfél továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Ügyfél a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek irányában.

2.3. Ügyféli profil státuszai

Az Ügyfél jogosult személyes profiljának állapotát bármikor megváltoztatni az alábbiak szerint

2.3.1. Aktív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok hozzáférhetőek a Megrendelők számára.

Ügyfél tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait aktív státusz esetén előre meg nem határozható megrendelői (munkaadói) személyi kör számára a Szolgáltató elérhetővé tegye. Tekintettel a Szolgáltatás jellegére és céljára, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a regisztrációkor, vagy az önéletrajz és egyéb adatok feltöltésekor még nem nem meghatározható megrendelői (munkaadói) kör számára, akik munkaerőigényük kielégítése céljából adatbázis hozzáférés szolgáltatást vesznek igénybe a Szolgáltatótól. E körben részletesen lásd az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

Más Ügyfelek (azaz álláskeresők), továbbá a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban nem álló munkaadók az Ügyfél azonosítására is alkalmas adataihoz akkor sem férhetnek hozzá, ha az Ügyfél státusza aktív.

2.3.2. Passzív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok sem más Ügyfelek, sem Megrendelők nem hozzáférhetők, nem kereshetőek és nem láthatóak.

2.3.3. Törölt státusz: Ügyfél bármikor jogosult érvényes regisztrációját törölni. 3. Csak a regisztrált, Ügyfél profillal rendelkező Ügyfélnek van lehetősége az oldalon meghirdetett állásokra jelentkezni.

4. A Szolgáltató a regisztrált Ügyfélnek a megadott e-mail címre a Szolgáltatás újdonságairól, illetőleg a Szolgáltatást érintő információkról tájékoztató e-maileket küldhet, melyhez az Ügyfél a regisztrációval hozzájárul. Az Ügyfél ugyanakkor bármikor jelezheti e-mail, fax vagy postai úton, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztatás kapni a Szolgáltatás újdonságairól, a Szolgáltatást érintő információkról.

5. Az Ügyfél a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségeken a Megrendelők állásajánlataikkal kapcsolatban őt közvetlenül felkeressék, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegyék.
4. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Szolgáltató a regisztrált Megrendelők számára köteles a Szolgáltatást megfelelő színvonalon biztosítani, és a Szolgáltatás ellenértékeként jogosult a Megrendelő által fizetendő díjra.

2. Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Megrendelő, illetve az Ügyfél által szolgáltatott adatok, információk, feltöltött álláshirdetések, anyagok tartalmáért, valósságáért, illetve a Megrendelő és az Ügyfél bármely jogcselekményéért vagy mulasztásáért, továbbá nem vállal kötelezettséget a Megrendelő vagy az Ügyfél által feltöltött adatok, információk, fényképek ellenőrzésére, kijavítására, illetve eltávolítására. Szolgáltató fenntartja azonban a jogot az adott Megrendelő vagy Ügyfél profiljának, vagy regisztrációjának törlésére, amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott Megrendelő vagy az Ügyfél valótlan adatot adott meg.

3. Szolgáltató egyebekben is jogosult a Megrendelő által feltölteni kívánt, vagy feltöltött álláshirdetések, illetve az Ügyfelek által feltölteni kívánt, vagy feltöltött adatlapok tartalmát bármikor ellenőrizni, azzal, hogy a Megrendelő által feltölteni kívánt álláshirdetést főszabály szerint 24 ( huszonnégy) órán belül ellenőrzi. Amennyiben az adott álláshirdetés, vagy az Ügyfél adatlapjának tartalma a jogszabályokkal ellentétes, erkölcsileg megkérdőjelezhető, megtévesztő, vagy a Szolgáltató megítélése szerint bármely más okból a Szolgáltató Honlapján történő megjelenése nem elfogadható, abban az esetben Szolgáltató jogosult az álláshirdetés feltöltését, illetve az Ügyfél adatlapjának, profiljának, vagy azok egyes tartalmi elemeinek feltöltését megtagadni, valamint a már feltöltött álláshirdetést, adatlapot, profilt, vagy azok egyes tartalmi elemeit a Szolgáltató Honlapjáról törölni, illetőleg döntése szerint a Megrendelő vagy az Ügyfél regisztrációját törölni. Szolgáltató köteles a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet a feltöltés megtagadásáról, vagy a törlésről értesíteni, azzal azonban, hogy döntését indokolni nem köteles.

4. Szolgáltató egyebekben is bármikor – különösen valamely rendeltetésellenes felhasználás gyanúja vagy bebizonyosodása esetén - jogosult bármely Ügyfél profilját és regisztrációját törölni, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az adott Ügyfél a Szolgáltató rendszerét, illetve az általa elérhető szolgáltatás-elemeket nem rendeltetésszerűen használja.

5. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, illetve az olyan károkért, amelyek a Megrendelő vagy az Ügyfél érdekkörében, vagy a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben foglalt feltételek Megrendelő vagy az Ügyfél általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért akkor sem, ha a Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt vagy az Ügyfelet amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása megszűnik az erről szóló határozatban megjelölt időpontban.

7. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nyújtása érdekében esetleg közreműködő harmadik személy érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során esetlegesen előálló mulasztásból – a Megrendelőt vagy az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybevétele során ért károkért, valamint a fenti harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások (pl. internet kapcsolat, banki kapcsolat, stb.) elérhetőségi színvonaláért. A Megrendelő és az Ügyfél kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

8. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél a rendszerbe térítésmentesen regisztrálhat, illetve a rendszer által az Ügyfélnek biztosított szolgáltatás-elemeket térítésmentesen veheti igénybe, a Szolgáltató egyebekben sem tartozik semmilyen felelősséggel Ügyfél irányában akár a szolgáltatás elérhetősége vagy minősége vonatkozásában, továbbá az Ügyféllel szemben a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben mentesül bármiféle kártérítési kötelezettsége alól.

9. Tilos az Ügyfelek által elérhető Szolgáltatásokat üzleti célra igénybe venni. Tilos a Szolgáltatások olyan módon történő igénybevétele, amely veszélyeztetheti a Szolgáltató Honlapjának biztonságos vagy rendeltetésszerű működését.

10. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít. Ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha az Ügyfél a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatások igénybevétele ellenére nem talál állást.

11. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Ügyfelet a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatás kapcsán, vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Megrendelővel (munkaadóval) az Ügyfél munkaszerződést köt vagy egyéb módon munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, azt a Szolgáltató közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Megrendelő (munkaadó) által az Ügyfélnek tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.

12. Megrendelő és Ügyfél egyaránt tudomásul veszi, hogy (személyes/cég) adatainak a Szolgáltató Honlapján, annak adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint jogosult az adatbázisban elhelyezett (személyes/cég) adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.

13. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató Honlapján elérhető Szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a Szolgáltatást megszüntetni.14. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet, vagy a Szolgáltatást más módon igénybe vevőt, vagy igénybe venni kívánó személyeket (jelen pontban együtt a „Használók”) ért alábbi okból bekövetkezett károk miatt sem:

14.1. a Használók az ÁSZF-ben foglaltakat nem vagy nem szerződésszerűen tartják be; 14.2. a Használók mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak; 14.3. a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg; 14.4. a Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítja; és/vagy 14.5. egyéb személyek a Megrendelő vagy az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el.

15. Ügyfélszolgálat

15.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos igények kielégítése, hibabejelentés, illetőleg a Megrendelők és Ügyfelek megfelelő tájékoztatása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával, a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot működtet.

15.2. A Megrendelő és az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mailben jelentheti be. A Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának levelezési címe: ugyfelszolgalat@allas.hu.

15.3. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben kivizsgálja, és a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon tájékoztatja a Megrendelőt vagy az Ügyfelet. A Szolgáltató a bejelentésekről, panaszokról és a kivizsgált eseményekről nyilvántartást vezet.

15.4. A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt ésszerű határidőn belül intézkedik.

16. Tájékoztatás

16.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt és az Ügyfelet a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen annak módosításáról, a Szolgáltatás területi bővítéséről, az új szolgáltatásokról, azok használatáról, a díjakról és azok változásáról.

16.2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást közzéteszi a Szolgáltató Honlapján.

16.3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást joghatályosan a Megrendelő vagy az Ügyfél telefonszámára küldött üzenetben, illetve e-mailben is elküldheti.
5. A MEGRENDELŐ ÉS AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató által kiadott Díjtáblázatban meghatározott díj (a továbbiakban „Díj”) fizetésére köteles.

2. Megrendelő a Díjat minden esetben az egyes találatok egyes letöltései (megnyitásai) alapján köteles megfizetni, azzal, hogy egy adott találat – az II/2.3. pontban foglaltak szerint – annak első megnyitásától számított 60 (hatvan) napig költségmentesen frissül. Ezt követően a frissítések megtekintéséhez az adott találat újabb letöltése (megnyitása), illetve a Díj ismételt megfizetése szükséges.

3. A Díj megfizetése a BARION rendszeren keresztül történik, az arra vonatkozó szerződéses feltételek szerint, amely jogviszonynak a Szolgáltató nem része, a fizetési művelet lebonyolítása kapcsán Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

4. A Szolgáltató a nyújtott Szolgáltatásokról egy naptári hónapra vonatkozóan állít ki gyűjtőszámlát.

5. A Megrendelő kérheti a Szolgáltató által kiállított számla havi gyakorisággal részére postai vagy elektronikus úton történő megküldését.

6. A számla Megrendelő részére postai és/vagy elektronikus úton történő megküldésének költségei a Megrendelőt terhelik, ennek mértékét a mindenkor hatályos Díjtáblázat tartalmazza.

7. A Megrendelő, az Ügyfél és a Szolgáltató az ÁSZF-ből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.

8. A Megrendelő és az Ügyfél egyaránt szavatolják, hogy a Szolgáltató Honlapjára nem töltenek fel és nem kísérelnek meg feltölteni jogszabállyal ellentétes, a közmegítélés szerint erkölcsileg elfogadhatatlan, vagy egyébként valótlan adatokat.

9. Megrendelő lehetőség szerint ésszerű határidőn belül törli azon álláshirdetéseit, amelyek valamely okból (pl. a pozíció betöltése okán) már nem aktuálisak.

10. Megrendelő és Ügyfél kártérítési felelősséggel tartozik a jelen ÁSZF-et sértő bármely felhasználásból eredő kárért.
6. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
1. Megszűnik a jogviszony a Megrendelő vagy az Ügyfél halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

2. Megszűnik a jogviszony a regisztráció törlésével, azzal, hogy a Felek, illetve az Ügyfél felelőssége a megszűnésig terjedő időszak alatt tanúsított magatartásáért, cselekményeiért a megszűnéstől függetlenül fennmarad, illetve Felek, illetve az Ügyfél a megszűnést követően is kötelesek titoktartási kötelezettségüknek eleget tenni.
7. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Szellemi tulajdon

1.1. A Szolgáltató Honlapja, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: annak grafikai elemei, arculata, elrendezése), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató Honlapján elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége mint adatbázis) a Szolgáltató Honlapján elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint, a jelen ÁSZF keretei között kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

1.2 A Szolgáltató Honlapja teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosságra hozni - ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt - tilos.

1.3 Tilos a Szolgáltató Honlapjának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

1.4 Az allas.hu domain név, valamint a Szolgáltató neve szerzői jogi védelemben, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2. A Szolgáltató és a Megrendelő arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Természetes személy Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg (Budapesti Békéltető Testület; postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

4. A Szolgáltató az ÁSZF-et a Szolgáltató Honlapján közzéteszi.

5. Amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató az ÁSZF-el összefüggő bármely értesítését jogosult a Megrendelő vagy az Ügyfél által megadott, Szolgáltató által rögzített bármely elérhetőségre (lakcím, székhely, e-mail cím, telefonszám) joghatályosan megküldeni. Amennyiben Megrendelő vagy Ügyfél elérhetőségében változás következik be, úgy a Megrendelő vagy az Ügyfél köteles a változást átvezetni. Mindaddig, amíg a Megrendelő vagy az Ügyfél adatváltozást nem jelent be a Szolgáltatónak, a Szolgáltatónál rögzített címre megküldött értesítések kézbesítettnek tekintendők. A Szolgáltató az ÁSZF-ben történt változásokról a Megrendelőt és az Ügyfelet Szolgáltató Honlapján történő közzététel útján értesíti, egyebekben az I/4. pontban foglaltak szerint.
Mellékletek
1. számú melléklet: Díjtáblázat

Szolgáltatás neve Egység Egységár
Hirdetés feladása darab 0 Ft +áfa
Ügyfél Profil letöltése darab 12.000 Ft + áfa